Mini-introducció a la psicopatologia// Mini-introducción a la psicopatología

04.01.2021

Que és un trastorn mental i com es classifica 

Què és? "Un trastorn mental és una síndrome caracteritzada per una alteració clínicament significativa de l'estat cognitiu, la regulació emocional o el comportament d'un individu, que reflecteix una disfunció dels processos biològics, psicològics o del desenvolupament subjacents a la seva funció mental" 

Com es classifica?

El "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", traduït, Manual diagnòstic i estadístic (DSM-5), És el manual de diagnòstic més utilitzat entre els professionals de la salut.

Hi trobem una classificació de tots els trastorns mentals:

 • Espectre de l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
 • Trastorn bipolar i trastorns relacionats
 • Trastorns depressius
 • Trastorns d'ansietat.
 • Trastorn obsessiu-compulsiu i trastorns relacionats
 • Trastorns relacionats amb traumes i factors d'estrès
 • Trastorns dissociatius
 • Trastorn de símptomes somàtics i trastorns relacionats
 • Trastorns alimentaris i de la ingestió d'aliments
 • Trastorns de l'excreció
 • Trastorns de la son-vigília
 • Disfuncions sexuals
 • Disfòria de gènere
 • Trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta
 • Trastorns relacionats amb substàncies i trastorns addictius
 • Trastorns neurocognitius
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorns parafílics
 • Altres trastorns mentals

Trastorns psicòtics

1. Esquizofrènia: Malaltia mental que produeix anomalies en les connexions entre diferents àrees del sistema nerviós i que es manifesten clínicament per alteracions del pensament, percepció, emocions i conducta. 1% de la població.

2. Trastorn delirant: 

 • Presència d'un o més deliris almenys durant un mes.
 • El funcionament es preserva o el deteriorament és lleu.
 • Subtipus:
 • Erotomaníac
 • Megalomànic
 • Celotípic
 • Persecutori
 • Somàtic

Trastorns afectius


1. Trastorn de Depressió Major: 

 • És un trastorn de l'estat d'ànim, concretament depressiu, que es caracteritza per tristesa anormal i per la pèrdua d'interès o capacitat per obtenir plaer. És la sensació d'estar buits interiorment i que no senten res. Es senten intranquils, inquiets, amb estats d'indiferència, pensaments lents ...
 • Símptomes:
 • Estat d'ànim deprimit
 • Disminució de l'interès/plaer
 • Irritabilitat
 • Pèrdua de pes/gana o augment
 • Insomni/hipersòmnia
 • Agitació/alentiment psicomotriu
 • Fàtiga o pèrdua d'energia
 • Sentiments d'inutilitat i culpa (excessius; inapropiats)
 • Disminució de la capacitat de pensar,concentració, presa de decisió...

2. Trastorn bipolar: Consta de 2 fases diferenciades: manía i depressió major 

 • En l'episodi maníac la persona presenta un estat d'ànim anormal i persistentment elevat, expansiu o irritable, que dura com a mínim 1 setmana. La persona experimenta una autoestima exagerada o grandiositat. Disminució de la necessitat de dormir... 
 • Símptomes

                  1. Autoestima exagerada o grandiositat

                  2. Disminució de la necessitat de dormir

                  3. Més parlador del que és habitual o verborrees

4. Fuga d'idees o experiència subjectiva de pensament  accelerat

                 5. Distracció

6. Augment de l'activitat intencionada (social, laboral,  acadèmica, sexual) o agitació psicomotora

7. Implicació excessiva en activitats plaents que tenen un alt potencial para produir conseqüències greus (compres, sexe, inversions...).


Trastorns d'ansietat

1. Trastorn obsessiu-compulsiu:

El TOC és un trastorn d'ansietat caracteritzat per la presència recurrent d'obsessions i/o compulsions que interfereixen en el funcionament de la vida diària de la persona.

1. Obsessions: són pensaments, impulsos o imatges recurrents i persistents experimentats, almenys en un primer moment, com inapropiats i aversius i que generen ansietat o malestar.

2.Compulsions: són conductes motores i/o cognitives dirigides a reduir o prevenir el malestar generat per les obsessions i/o a neutralitzar/prevenir les conseqüències negatives anticipades per aquestes.


2. Trastorn estrès posttraumàtic:  El trastorn d'estrès posttraumàtic és una condició clínica que es pot desenvolupar després d'una experiència extremadament traumàtica (ex: desastres naturals, accidentals o de violència interpersonal). Es descriu per símptomes característics, de re experimentació, d'híper activació, d'evitació d'estímuls relacionats amb l'esdeveniment i alteracions de l'estat d'ànim i de la cognició.


3. Trastorn de pànic: Crisis d'angoixa inesperades recurrents. Les crisis van seguides durant 1 mes d'un o més símptomes:

- Inquietud persistent de la possibilitat de tenir més crisis

- Preocupació per les implicacions de les crisis o les seves conseqüències

- Canvi significatiu de comportament en relació a les crisis

4. Trastorn d'ansietat generalitzada: 

 • Ansietat + preocupació = excessives
 • Dificultats per controlar --> estat constant de preocupació.
 • S'acompanya de símptomes com: inquietud, fatiga, dificultats de concentració, irritabilitat, tensió i trastorns del somni.
 • Provoca malestar subjectiu o deteriorament social, laboral o d'altres àrees importants de la vida
 • La intensitat, durada o freqüència d'aparició de l'ansietat i de les preocupacions són desproporcionades comparat amb les possibles conseqüències que puguin derivar-se de la situació temuda.

5. Agorafòbia: Aparició d'ansietat al trobar-se en llocs o situacions on escapar-se pot resultar difícil (o vergonyós) o on, en el cas d'aparèixer una crisi d'angoixa inesperada pogués no disposar-se d'ajuda. Els temors agorafòbics solen estar relacionats amb un conjunt de situacions característiques, entre les quals s'inclouen estar sol fora de casa, barrejar-se amb gent, fer cua, passar per un pont, viatjar en autobús, tren o automòbil.

Aquestes situacions s'eviten (es limiten en nombre de viatges...) resisteixen a costa d'un important malestar o ansietat, que es fa indispensable la presència d'un conegut per suportar-les (acompanyant fòbic).


Versión en Castellano:

Que es un trastorno mental y cómo se clasifica

¿Qué es? "Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos biológicos, psicológicos o del desarrollo subyacentes a su función mental"

Cómo se clasifica?

El "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", traducido, Manual diagnóstico y estadístico (DSM-5), Es el manual de diagnóstico más utilizado entre los profesionales de la salud.

Encontramos una clasificación de todos los trastornos mentales:

 • Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
 • Trastorno bipolar y trastornos relacionados
 • trastornos depresivos
 • Trastornos de ansiedad.
 • Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados
 • Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés
 • trastornos disociativos
 • Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados
 • Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos
 • Trastornos de la excreción
 • Trastornos del sueño-vigilia
 • disfunciones sexuales
 • Disforia de género
 • Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta
 • Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos
 • trastornos neurocognitivos
 • Trastornos de la personalidad
 • trastornos parafílico
 • Otros trastornos mentales

Trastornos psicóticos

1. Esquizofrenia: Enfermedad mental que produce anomalías en las conexiones entre diferentes áreas del sistema nervioso y que se manifiestan clínicamente por alteraciones del pensamiento, percepción, emociones y conducta. 1% de la población.

2. Trastorno delirante: Presencia de uno o más delirios menos durante un mes. El funcionamiento se preserva o el deterioro es leve.

Subtipo:

-Erotomaníaco

-Megalomanico

-Celotípico

-Persecutorio

-Somatico

Trastornos afectivos

1. Trastorno de Depresión Mayor:

Es un trastorno del estado de ánimo, concretamente depresivo, que se caracteriza por tristeza anormal y por la pérdida de interés o capacidad para obtener placer. Es la sensación de estar vacíos interiormente y que no sienten nada. Se sienten intranquilos, inquietos, con estados de indiferencia, pensamientos lentos ...

síntomas:

 • Estado de ánimo deprimido
 • Disminución del interés / placer
 • irritabilidad
 • Pérdida de peso / apetito o aumento
 • Insomnio / hipersomnia
 • Agitación / ralentización psicomotriz
 • Fatiga o pérdida de energía
 • Sentimientos de inutilidad y culpa (excesivos; inapropiados)
 • Disminución de la capacidad de pensar, concentración, toma de decisión ...

2. Trastorno bipolar: Consta de 2 fases diferenciadas: manía y depresión mayor. En el episodio maníaco la persona presenta un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos 1 semana. La persona experimenta una autoestima exagerada o grandiosidad. Disminución de la necesidad de dormir ...

síntomas:

 1. Autoestima exagerada o grandiosidad
 2. Disminución de la necesidad de dormir
 3. Más hablador de lo habitual o verborrea
 4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de pensamiento acelerado
 5. Despiste
 6. Aumento de la actividad intencionada (social, laboral, académica, sexual) o agitación psicomotora
 7. Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir consecuencias graves (compras, sexo, inversiones ...).

Trastornos de ansiedad

1. Trastorno obsesivo-compulsivo:

El TOC es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia recurrente de obsesiones y / o compulsiones que interfieren en el funcionamiento de la vida diaria de la persona.

 1. Obsesiones: son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes experimentados, al menos en un primer momento, como inapropiados y aversivos y que generan ansiedad o malestar.
 2. Compulsions: son conductas motoras y / o cognitivas dirigidas a reducir o prevenir el malestar generado por las obsesiones y / o neutralizar / prevenir las consecuencias negativas anticipadas por estas.

2. Trastorno estrés postraumático: El TEPT es una condición clínica que se puede desarrollar después de una experiencia extremadamente traumática (ej: desastres naturales, accidentales o de violencia interpersonal). Se describe por síntomas característicos, de re experimentación, de híper activación, de evitación de estímulos relacionados con el evento y alteraciones del estado de ánimo y de la cognición.

3. Trastorno de pánico: Crisis de angustia inesperadas recurrentes. Las crisis van seguidas durante 1 mes de uno o más síntomas:

- Inquietud persistente de la posibilidad de tener más crisis

- Preocupación por las implicaciones de las crisis o sus consecuencias

- Cambio significativo de comportamiento en relación a las crisis

4. Trastorno de ansiedad generalizada:

 • Ansiedad + preocupación = excesivas
 • Dificultades para controlar -> estado constante de preocupación.
 • Se acompaña de síntomas como: inquietud, fatiga, dificultades de concentración, irritabilidad, tensión y trastornos del sueño.
 • Provoca malestar subjetivo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la vida
 • La intensidad, duración o frecuencia de aparición de la ansiedad y de las preocupaciones son desproporcionadas comparado con las posibles consecuencias que puedan derivarse de la situación temida.

5. Agorafobia: Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil (o vergonzoso) o donde, en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada pudiera no disponerse de ayuda . Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características, entre las que se incluyen estar solo fuera de casa, mezclarse con gente, hacer cola, pasar por un puente, viajar en autobús, tren o automóvil. Estas situaciones se evitan (se limitan en número de viajes ...) resisten a costa de un importante malestar o ansiedad, que se hace indispensable la presencia de un conocido para soportarlas (acompañante fóbico).

Trastornos de personalidad

Consulta Trastorns de personalitat // Trastornos de personalidad