Trastorns de personalitat // Trastornos de personalidad

14.12.2020

Artola, C. B., Solórzano, N. G., & Matamoros, D. O. (2020) defineixen els transtorns de personalitat (TP d'ara endevant) com una de les afeccions en salut mental més freqüent... però sabriem definir què són? Doncs segons l'American Psychiatric Association (APA) es tracta de "un patró persistent d'experiència interna i comportament que s'aparta marcadament de les expectatives de la cultura de la persona que l'exhibeix "... La idea principal, des del meu parer, és que es tracta de patrons de comportament/pensament rígids que poden causar dificultats en diferents àrees (cognitiva, afectiva, interpersonal, social...) i que, poden derivar a un deteriorament del funcionament en general, generant un MALESTAR CLÍNICAMENT SIGNIFICATIU. 


Per a fer-ne un bon diagnòstic, el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5) ens ofereix els criteris següents:

A. Un patró permanent d'experiència interna i de comportament considerablement desviat de les expectatives de la cultura de la persona. Aquest patró es manifesta en dues (o més) de les següents àrees:

 1. Cognició ( és a dir, maneres de percebres i interpretar-se a un mateix, als altres i els esdeveniments)
 2. afectivitat (la gamma, la intensitat, labilitat i resposta adequada de l'emoció)
 3. Funcionament interpersonal
 4. Control dels impulsos

B. Aquest patró persistent és inflexible i s'estén a una àmplia gamma de situacions personals i socials.

C. Aquest patró persistent provoca malestar clínicament significatiu o deteriorament social, laboral o d'altre tipus de la vida de la persona.

D. El patró és estable i de llarga durada i el seu inici es remunta almenys a l'adolescència o a l'edat adulta primerenca.

E. El patró persistent no és atribuïble a una manifestació o conseqüència d'un altre trastorn mental.

F. El patró persistent no és degut als efectes fisiològics directes d'una substància (per exemple, drogues, un abús de medicaments) o un trastorn mèdic general (per exemple, un traumatisme cranial).


Altrament el DSM-5 els classifica en tres clústers en funció de la clínica presentada:

1. Clúster A (paranoide, esquizoide i esquizotípic)

2. Clúster B (antisocial, límit, histriònic i narcisista)

3. Clúster C (evitatiu, dependent i obsessiu-compulsiu)

 Definició dels diferents TP:

 1. Paranoide: desconfiança i suspicàcia intensa davant dels altres, de manera que se sol interpretar a la resta des de cognicions com "la gent és malèvola". Solen tenir una actitud de sospita cap als altres, sense fets que ho justifiquin. També hi ha una preocupació injustificada davant de temes com la lleialtat o confiança dels altres que comporta una baixa predisposició a confiar amb amics/familiars/parelles... 
 2. Esquizoide: desaferrament en les relacions socials i dificultats en la gamma d'expressió emocional en els diversos contextos interpersonals. No desitja establir relacions íntimes, ni sol gaudir-les. Poc interès en mantenir experiències sexuals. Tampoc mostra molt interès en fer activitats i no té amics íntims (a part dels mateixos familiars). Emocionalment fred.
 3. Esquizotípic: deficiències socials/interpersonals amb un consegüent malestar i poca capacitat per consolidar relacions íntimes. També mostren cognicions/comportaments excèntrics, amb creences estranyes o pensaments "màgics". Poden manifestar experiències perceptives que no són usuals. Afecte inapropiat/límit amb una ansietat social excessiva i no té amics íntims (a part dels mateixos familiars).
 4. Antisocial: Caracteritzats per una inatenció/vulneració dels drets dels altres, amb un incompliment de les normes socials establertes i amb patrons d'agressivitat, mentides i alta impulsivitat. Irresponsabilitat i absència de remordiment quan les coses no es fan bé.
 5. Límit: existència d'un patró dominant d'inestabilitat en les relacions interpersonals, de l'autoimatge i de les emocions i/o sentiment. També es caracteritzen per presentar uns alts nivells d'impulsivitat. Poden presentar comportaments/actituds relacionades amb el suïcidi o autolesions. Hi pot haver una sensació crònica de buidor personal. 
 6. Histriònic: existència d'una emotivitat excessiva i una cerca d'atenció freqüent, arribant a no sentir-se còmode en situacions on no és el centre d'atenció. Poden ser persones molt seductores i amb un estil dramàtic/teatral. Fàcilment suggestionables. Molt preocupats pel seu atractiu físic. Emocionalitat exagerada, làbil i superficial (es caracteritzen per una disfunció de la regulació de les emocions)
 7. Narcisista: sensació de grandesa, amb una necessitat d'admiració per part dels altres i freqüentment amb nivells baixos d'empatia. Fantasies d'èxit i poder. Creença de què un és "especial i únic". Poden presentar actituds arrogants i de superioritat.
 8. Evitatiu: comportaments caracteritzats per la inhibició social, evitant activitats que suposin relacions interpersonals significatives per por a ser rebutjats, criticats... Li preocupa el que pensin els altres i s'aprecia a ell mateix com a "socialment inepte".
 9. Dependent: presenten una gran necessitat de ser cuidats, amb poca capacitat d'autonomia quant a les preses de decisions, assumir responsabilitats... Se'ls fa feixuc iniciar nous projectes per si sols. i presenten dificultats per expressar el desacord. També tenen por a l'abandó. La soledat els provoca malestar (incomoditat, desvaloració i preocupació). Poca autoconfiança.
 10. Obsessiu-compulsiu: comportament i pensaments caracteritzats per la preocupació per l'ordre, el perfeccionisme, el control, baixa flexibilitat... Observem també certes distorsions cognitives que acompanyen tals pensaments: 1) Pensament dicotòmic: tot o res, 2) Magnificació/Catastrofisme: exagerar els fets = els hi costa calibrar la importància real d'aquests i 3) Pensen en termes "haver de"

Versión en Castellano:

Artola, C. B., Solórzano, N. G., & Matamoros, D. O. (2020) definen los trastornos de personalidad (TP de ahora adelante) como una de las afecciones en salud mental más frecuente ... pero sabríamos definir qué son? Pues según la American Psychiatric Association (APA) se trata de "un patrón persistente de experiencia interna y comportamiento que se aparta marcadamente de las expectativas de la cultura de la persona que lo exhibe" ... La idea principal, desde de mi juicio, es que se trata de patrones de comportamiento / pensamiento rígidos que pueden causar dificultades en diferentes áreas (cognitiva, afectiva, interpersonal, social ...) y que, pueden derivar en un deterioro del funcionamiento en general, generando un MALESTAR CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVO.


Para hacer un buen diagnóstico, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) nos ofrece los siguientes criterios:

A. Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento considerablemente desviado de las expectativas de la cultura de la persona. Este patrón se manifiesta en dos (o más) de las siguientes áreas:

Cognición (es decir, modos de percibirse y interpretarse a uno mismo, a los demás y los eventos)

afectividad (la gama, la intensidad, labilidad y respuesta adecuada de la emoción)

funcionamiento interpersonal

Control de los impulsos

B. Este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales.

C. Este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otro tipo de la vida de la persona.

D. El patrón es estable y de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o en la edad adulta temprana.

E. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental.

F. El patrón persistente no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ejemplo, drogas, abuso de medicamentos) o un trastorno médico general (por ejemplo, un traumatismo craneal).

De lo contrario el DSM-5 los clasifica en tres clústeres en función de la clínica presentada:

 1. Clúster A (paranoide, esquizoide y esquizotípico)
 2. Clúster B (antisocial, límite, histriónico y narcisista)
 3. Clúster C (evitativo, dependiente y obsesivo-compulsivo)

Definición de los diferentes TP:

 1. Paranoide: desconfianza y suspicacia intensa ante los otros, por lo que se suele interpretar al resto desde cogniciones como "la gente es malévola". Suelen tener una actitud de sospecha hacia los otros, sin hechos que lo justifiquen. También hay una preocupación injustificada ante temas como la lealtad o confianza de los demás que conlleva una baja predisposición a confiar con amigos / familiares / parejas ...
 2. Esquizoide: desapego en las relaciones sociales y dificultades en la gama de expresión emocional en los diversos contextos interpersonales. No desea establecer relaciones íntimas, ni solo disfrutarlas. Poco interés en mantener experiencias sexuales. Tampoco muestra mucho interés en hacer actividades y no tiene amigos íntimos (a parte de los mismos familiares). Emocionalmente frío.
 3. Esquizotípico: deficiencias sociales / interpersonales con un consiguiente malestar y poca capacidad para consolidar relaciones íntimas. También muestran cogniciones / comportamientos excéntricos, con creencias extrañas o pensamientos "mágicos". Pueden manifestar experiencias perceptivas que no son usuales. Afecto inapropiado / límite con una ansiedad social excesiva y no tiene amigos íntimos (a parte de los mismos familiares).
 4. Antisocial: Caracterizados por una inatención / vulneración de los derechos de los demás, con un incumplimiento de las normas sociales establecidas y con patrones de agresividad, mentiras y alta impulsividad. Irresponsabilidad y ausencia de remordimiento cuando las cosas no se hacen bien.
 5. Límite: existencia de un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de las emociones y / o sentimiento. También se caracterizan por presentar unos altos niveles de impulsividad. Pueden presentar comportamientos / actitudes relacionadas con el suicidio o autolesiones. Puede haber una sensación crónica de vacío personal.
 6. Histriónico: existencia de una emotividad excesiva y una búsqueda de atención frecuente, llegando a no sentirse cómodo en situaciones donde no es el centro de atención. Pueden ser personas muy seductoras y con un estilo dramático / teatral. Fácilmente sugestionables. Muy preocupados por su atractivo físico. Emocionalidad exagerada, lábil y superficial (se caracterizan por una disfunción de la regulación de las emociones)
 7. Narcisista: sensación de grandeza, con una necesidad de admiración por parte de los demás y frecuentemente con niveles bajos de empatía. Fantasías de éxito y poder. Creencia de que uno es "especial y único". Pueden presentar actitudes arrogantes y de superioridad.
 8. Evitativo: comportamientos caracterizados por la inhibición social, evitando actividades que supongan relaciones interpersonales significativas por miedo a ser rechazados, criticados ... Le preocupa lo que piensen los demás y se aprecia a sí mismo como "socialmente inepto".
 9. Dependiente: presentan una gran necesidad de ser cuidados, con poca capacidad de autonomía en cuanto a las tomas de decisiones, asumir responsabilidades ... Se les hace pesado iniciar nuevos proyectos por sí solos. y presentan dificultades para expresar el desacuerdo. También tienen miedo al abandono. La soledad les provoca malestar (incomodidad, desvalorización y preocupación). Poca autoconfianza.
 10. Obsesivo-compulsivo: comportamiento y pensamientos caracterizados por la preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control, baja flexibilidad ... Observamos también ciertas distorsiones cognitivas que acompañan tales pensamientos: 1) Pensamiento dicotómico: todo o nada, 2) Magnificación / catastrofismo: exagerar los hechos = les cuesta calibrar la importancia real de estos y 3) Piensan en términos "tener que"