L'enamorament: procés conscient o inconscient?// El enamoramiento: proceso consciente o inconsciente? 

28.12.2020

M'agradaria començar diferenciant les 3 principals etapes de l'amor: 

❤  L'enamorament (és la fase més eufòrica, on els sentiments i les emocions estan a flor de pell. És una etapa molt sexual, en el sentit que un té desig constant de l'altra).

❤ L'amor romàntic (compren les primeres etapes de la parella; caracteritzat per la presència de crisis i, si se superen,suposen creixement i l'enfortiment com a parella).

❤ L'amor madur (és una etapa on es valora la confiança mútua, l'aferrament, la unió...).

En el post d'avui, ens centrarem en l'etapa de l'ENAMORAMENT. Podríem definir l'enamorament com aquella força que ens atrau cap a l'altra i que el converteix en un ésser únic i especial. En aquesta etapa, la persona estimada es converteix en un ésser "perfecte". La nostra visió de l'altra està basada en la idealització i per tant, dissociem la totalitat de la persona i només percebem les qualitats, negant l'existència d'aspectes negatius. És a dir, el mirem de manera parcial.


Si en aquesta primera fase, la idealització ha estat excessiva, quan passem a la següent fase i ens trobem amb "la realitat", serà molt complicat establir una relació, ja que tot allò que fins al moment era atractiu i positiu, quedarà enterrat per allò negatiu que es va descobrint. Així que, ull amb la idealització d'una persona. L'ésser humà és perfectament imperfecte, i és absolutament rellevant estimar les imperfeccions, pròpies i dels altres.


Amb el temps, el procés d'idealització va cedint pas a la "realitat", i de mica en mica, som capaços d'anar integrant tant els aspectes positius com negatius de l'altra. Per tant, passem d'una relació parcial (enamorament) a una total (l'amor).


Ara bé, creieu que l'enamorament és un fenomen totalment voluntari? En l'enamorament intervenen inconscients d'elecció (entre els quals hi trobem els biològics i els psicològics) i mecanismes conscients. 

MECANISMES BIOLÒGICS

Garza (2010) en el seu article "Neurobiología del amor" i altres autors,  ens parlen de diferents mecanismes cerebrals que intervenen en l'enamorament:

 • Dopamina: és el neurotransmissor (NT) associat als mecanismes de recompensa. Segons, el valor de recompensa d'obtenir una parella està intervingut per aquest NT localitzat al Nucli Accumbens i les àrees corticals. D'acord amb Garza, aquest, actua fisiològicament exercint una funció executiva que fa que els animals realitzin un comportament selectiu d'elecció. Altrament, els nivells alts de dopamina produeixen eufòria i alts nivells d'energia.
 • Àrea tagmental ventral: és un sistema de recompensa del cervell, associat al plaer, l'excitació i l'atenció/motivació per perseguir i aconseguir recompenses.
 • Sistema límbic: el sistema límbic és un conjunt d'estructures cerebrals que ens permeten donar respostes emocionals que es fan conscients. Segons l'autor seria la part del cervell mitjançant la qual "sentim papallones a l'estómac".
 • Còrtex cingulat anterior: aquesta part del cervell té l'objectiu, entre altres coses, d'avaluar les experiències com a recompensants o negatives, modulant juntament amb l'amígdala tots els aspectes motivacionals de les emocions.
 • Testosterona: els homes amb nivells més elevats de testosterona tendeixen a desenvolupar una major activitat sexual. A més, les dones tenen més desig sexual en els dies pròxims a l'ovulació (moment on augmenten els nivells de testosterona).
 • Norepinefrina: NT relacionat amb una gran hiperactivitat, insomni, pèrdua de la gana, taquicàrdies, ansietat, por... respostes típiques d'aquesta etapa
 • Serotonina: actua sobre l'estat d'ànim i les emocions.
 • Feniletilamina: és una amfetamina que s'agrega el nostre cos de manera natural. Aquesta, activa la secreció de dopamina, que com ja hem explicat és un NT implicat en les sensacions de desig i que fa que repetim les conductes plaents i produeix oxitocina que activa el desig sexual.
 • Oxitocina: activador del desig sexual.

ALTRES MECANISMES INCONSCIENTS 

Segons el llibre "Parejas en conflicto" del Dr. Pérez (2006), Melanie Klein, afirma que escollim la parella a partir de l'influencia de les primeres relacions (per tant, novament, no som totalment conscients/lliures de l'elecció ja que escollim condicionats per altres experìències en vincles establerts en el passat). 

El procediment d'elecció té a veure amb les emocions (INCONSCIENTS!) de vincles que vam establir en la nostra infantesa i en les nostres primeres relacions... La nostra manera de vincular-nos sempre estarà marcada per aquelles primeres experiències. 


 MECANISMES CONSCIENTS

Dicks, ens parla de subsistemes de creences de les persones, que fan que els escollim o no de manera conscient:

 • El subsistema de normes i valors socioculturals
 • El subsistema de valors personals: normes personals de cada membre de parella.


En resum:

L'elecció de parella i el posterior enamorament semblen ser una decisió espontània i lliure... però com ja hem observat i intervenen múltiples mecanismes (tant biològics com psicològics) que no es troben sota el nostre control conscient.


Si l'amor fos tan fàcil com diuen alguns, no existirien les nits d'insomni, no faria tant de mal la seva pèrdua i tampoc deixaria tantes cicatrius obertes. Si l'amor fos tan fàcil com diuen alguns, no t'arrencaria cap sospir o et deixaria sense aire. Si l'amor fos tan fàcil com diuen alguns, no valdria la pena complicar-se tant la vida.-Mind of Brando-.


Versión en castellano:

Me gustaría comenzar diferenciando las 3 principales etapas del amor:

❤ El enamoramiento (es la fase más eufórica, donde los sentimientos y las emociones están a flor de piel. Es una etapa muy sexual, en el sentido que uno tiene deseo constante de la otra).

❤ El amor romántico (compran las primeras etapas de la pareja; caracterizado por la presencia de crisis y, si se superan, suponen crecimiento y el fortalecimiento como pareja).

❤ El amor maduro (es una etapa donde se valora la confianza mutua, el apego, la unión ...).

En el post de hoy, nos centraremos en la etapa del ENAMORAMIENTO. Podríamos definir el enamoramiento como aquella fuerza que nos atrae hacia la otra persona y que lo convierte en un ser único y especial. En esta etapa, la persona amada se convierte en un ser "perfecto". Nuestra visión de la otra está basada en la idealización y por tanto, a disociar la totalidad de la persona y sólo percibimos las cualidades, negando la existencia de aspectos negativos. Es decir, lo miramos de manera parcial.

Si en esta primera fase, la idealización ha sido excesiva, cuando pasamos a la siguiente fase y nos encontramos con "la realidad", será muy complicado establecer una relación, ya que todo lo que hasta el momento era atractivo y positivo, quedará enterrado por lo negativo que se va descubriendo. Así que, ojo con la idealización de una persona. El ser humano es perfectamente imperfecto, y es absolutamente relevante amar las imperfecciones, propias y de los demás.

Con el tiempo, el proceso de idealización va cediendo paso a la "realidad", y poco a poco, somos capaces de ir integrando tanto los aspectos positivos como negativos de la otra. Por lo tanto, pasamos de una relación parcial (enamoramiento) a una total (el amor).

Ahora bien, cree que el enamoramiento es un fenómeno totalmente voluntario? En el enamoramiento intervienen inconscientes de elección (entre los que se encuentran los biológicos y los psicológicos) y mecanismos conscientes.

MECANISMOS BIOLÓGICOS

Garza (2010) en su artículo "Neurobiología del amor" y otros autores, nos hablan de diferentes mecanismos cerebrales que intervienen en el enamoramiento:

 • Dopamina: es el neurotransmisor (NT) asociado a los mecanismos de recompensa. Según, el valor de recompensa de obtener una pareja está mediado por este NT localizado en el Núcleo Accumbens y las áreas corticales. De acuerdo con Garza, éste, actúa fisiológicamente ejerciendo una función ejecutiva que hace que los animales realicen un comportamiento selectivo de elección. De lo contrario, los niveles altos de dopamina producen euforia y altos niveles de energía.
 • Área tagmental ventral: es un sistema de recompensa del cerebro, asociado al placer, la excitación y la atención / motivación para perseguir y conseguir recompensas.
 • Sistema límbico: el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que nos permiten dar respuestas emocionales que se hacen conscientes. Según el autor sería la parte del cerebro mediante la que "sentimos mariposas en el estómago".
 • Córtex cingulado anterior: esta parte del cerebro tiene el objetivo, entre otras cosas, de evaluar las experiencias como recompensants o negativas, modulando junto con la amígdala todos los aspectos motivacionales de las emociones.
 • Testosterona: los hombres con niveles más elevados de testosterona tienden a desarrollar una mayor actividad sexual. Además, las mujeres tienen más deseo sexual en los días próximos a la ovulación (momento donde aumentan los niveles de testosterona).
 • Norepinefrina: NT relacionado con una gran hiperactividad, insomnio, pérdida del apetito, taquicardias, ansiedad, miedo ... respuestas típicas de esta etapa
 • Serotonina: actúa sobre el estado de ánimo y las emociones.
 • Feniletilamina: es una anfetamina que se agrega nuestro cuerpo de manera natural. Ésta, activa la secreción de dopamina, que como ya hemos explicado es un NT implicado en las sensaciones de deseo y que hace que repetimos las conductas placenteras y produce oxitocina que activa el deseo sexual.
 • Oxitocina: activador del deseo sexual.

OTROS MECANISMOS INCONSCIENTES

Según el libro "Parejas en conflicto" del Dr. Pérez (2006), Melanie Klein, afirma que elegimos la pareja a partir de la influencia de las primeras relaciones (por lo tanto, de nuevo, no somos totalmente conscientes / libres de la elección ya que escogemos condicionados por otras experiencias en vínculos establecidos en el pasado).

El procedimiento de elección tiene que ver con las emociones (INCONSCIENTES!) De vínculos que establecimos en nuestra niñez y en nuestras primeras relaciones ... Nuestra manera de vincularnos siempre estará marcada por aquellas primeras experiencias.

MECANISMOS CONSCIENTES

Dicks, nos habla de subsistemas de creencias de las personas, que hacen que los elegimos o no de manera consciente:

 • El subsistema de normas y valores socioculturales
 • El subsistema de valores personales: normas personales de cada miembro de pareja.

En resumen: La elección de pareja y el posterior enamoramiento parecen ser una decisión espontánea y libre ... pero como ya hemos observado e intervienen múltiples mecanismos (tanto biológicos como psicológicos) que no se encuentran bajo nuestro control consciente.


Altres articles que et podrien interessar;